پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي کارهاي ابنيه و سازه بتني ساختمانهاي صنعتي در نواحي CDU ، VDU و Utility و کارهاي اصلاحي مکانيکال در پالايشگاه قديم آبادان

کارفرما : کنسرسيوم شرکت مهندسي ساينوپک اروند و شرکت طراحي و ساختمان نفت
مدت پروژه : 16 ماه
تاريخ شروع پروژه : فروردين 1397
تاريخ تحويل موقت : آذر 1398

مقادير كارهاي عمده پروژه :

شرح مقدار واحد
بتن ريزي 8,100 متر مکعب
قالب بندي 35,000 متر مربع
آرماتوربندي 1,200 تن
لوله کشي روزميني 12,000 اينچ-قطر
خاک برداري 6,000 متر مكعب

گالری تصاویر: