پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي عمليات نصب و لوله كشي مخازن ذخيره پتروشيمي تبريز

کارفرما : مجتمع پتروشيمي تبريز 

مدت پروژه : 12 ماه
تاريخ اتمام پروژه : 1376
 
مبلغ نهايي : 1,300,000,000
 
مقادير کارهاي عمده پروژه : 
 
واحد مقدار شرح
تن 1,200 نصب مخزن
اينچ قطر 24,200 لوله كشي كربن استيل
متر مربع 10 سند بلاست و رنگ آميزي
کيلومتر 36,000 کابل کشي
متر مربع 16,000 عايق كاري گرم
 

گالری تصاویر: