پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي عمليات لوله كشي مكانيكال ، برق ، ابزار دقيق (با مشاركت شركت راديرا)

کارفرما : شركت چگالش
مدت پروژه : 18 ماه
تاريخ اتمام پروژه : 1388

مبلغ نهايي:52,198,915,025 


مقادير كارهاي عمده پروژه

مقدار واحد شرح
اينچ قطر 25,000 لوله كشي كربن استيل
تن 250 نصب تجهيزات
تن 120 نصب اسكلت فلزي
عدد 215 تجهيزات ابزار دقيق
كيلومتر 65 كابل كشي برق و ابزار دقيق
متر مربع 7,000 سند بلاست و رنگ آميزي
متر مربع 7,500 عايق كاري لوله
نفر ساعت 31،200 نفر ساعت مصرفي


گالری تصاویر: