پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي عمليات تكميلي سيويل شامل احداث فونداسيون تجهيزات ، محوطه سازي ، كنترل روم ، Substation (با مشاركت شركت راديرا)

کارفرما : شرکت چگالش

مدت پروژه : 12 ماه
تاريخ اتمام پروژه : 1387
 
مبلغ نهايي : 19,784,242,728


مقادير كارهاي عمده پروژه

واحد مقدار شرح
متر مكعب 7,500 عمليات خاكي
متر مكعب 1,800 بتن ريزي
متر مربع 2,500 قالب بندي
كيلوگرم 350 آرماتور بندي
متر مربع زير بنا 250
عمليات ساختماني
نفر ساعت 21،100 نفر ساعت مصرفي
 

گالری تصاویر: