پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزعمليات نصب، جوشكاري، سند بلاست، رنگ آميزي و هيدرو تست 4 دستگاه مخزن 100،000 متر مكعبي ، يك دستگاه مخزن 23000 متر مكعبي و 5 دستگاه مخزن utility

 کارفرما : كنسرسيوم NASR 

مدت پروژه : 24 ماه
تاريخ شروع پروژه : مهر 1388
پيشرفت پروژه : %98

مبلغ كاركرد تا كنون :USD  8,553,894

مقادير كارهاي عمده پروژه: 
 

واحد مقدار شرح
تن 8,800 نصب مخزن
متر مربع 120,000 سند بلاست و رنگ آميزي
نفر ساعت 1،129،910 نفر ساعت مصرفي 

 

 

 

 

 

 

 

گالری تصاویر: