نيروي انساني

تعداد - نفر شرح رديف
9 مهندس ، تكنسين و مديران واحدها 1
40 قالب بند 2
30 آرماتور بند 3
10 بنا 4
20 بتن ريز 5
15 آهنگر 6
8 نصاب 7
10 نصاب تجهيزات 8
4 ميل رايت 9
20 فيتر 10
30 جوشكار 11
20 داربست بند 12
20 برقكار 13
15 تكنسين ابزار دقيق 14
10 سند بلاست كار 15
4 نقاش 16
20 عايقكار 17