سوابق كار مديران پايبست

يوسف صفار شاهرودي - رئيس هيات مديره
ليسانس راه و ساختمان از دانشگاه شيراز و فوق ليسانس ژئوتکنيک از دانشگاه پلي تکنيک (امير کبير) 1370

سمت شركت محل كار سال رديف
 رئيس هيئت مديره شركت پايبست 1399 تاكنون 1
مدير فني و مهندسي شركت بستاب بنا 1398 تاكنون 2
مديرعامل شركت نوسازي و ساختمان تهران 1392– 1398 3
مديرعامل شركت پارس فراساز 1378 - 1382 4
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري خانه گستر 13735 – 138 5
مدير پروژه کارخانه سولفور سديم ايران 1368 – 1373 6
مدير طرح توسعه صنايع لاستيک دنا 1364 – 1366 7

 

ابراهيم روشائيان - عضو هيئت مديره و مديرعامل
ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه شيراز ـــ فارغ التحصيل سال 1364

سمت شركت محل كار سال رديف
سهامدار ، نايب رئيس هيئت مديره شركت پايبست 1384 تا كنون 1
سرپرست كارگاه شركت كتام گستر 1384 – 1382 2
مدير پروژه شركت بستاب بنا 1381 – 1379 3
سرپرست كارگاه شركت جهان پارس 1378 - 1376 4
سرپرست اجرا شركت راديرا 1375 – 1372 5
سرپرست اجرا شركت شنگرف 1371 – 1370 6
سرپرست كارگاه شركت BELELI ايتاليا 1370 – 1369 7
سرپرست كارگاه شركت جاسك 1367 – 1364 8فرزاد زاهدي - نايب رئيس هيئت مديره
متولد 1338 - ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران- فارغ التحصيل سال 1365

سمت شركت محل كار سال رديف
سهامدار ، عضو هيئت مديره شركت پايبست 1385تا كنون 1
رئيس كارگاه ،‌مدير دقتر فني شركت جهان پارس 1384–1375 2
مدير برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت مهندسي و ساختمان
صنايع نفت (OIEC)
1374–1371 3
سرپرست برنامه ريزي مشاركت چگالش 1370–1369 4
مهندس برنامه ريزي تعميرات وزارت راه 1369–1368 5