تاريخچه پايبست

شرکت پايبست در سال 1370 توسط جمعي از مديران ، که سالها در عرصه پيمانکاري کشور حضور فعال داشته اند و هر يک مسئوليت اجرا و اتمام موفقيت آميز چندين پروژه را عهده دار بوده اند، پايه گذاري شده است . هدف از ايجاد شرکت پايبست ، بناي سازماني پويا و مجهز به دانش روزبه منظور ارائه خدمات با کيفيت مناسب در پروژه ها مي باشد .